top of page

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DE BEELDENMAKERS VOF – versie augustus 2022

 

Dit zijn de algemene voorwaarden van De Beeldenmakers vof (hierna: ‘Algemene voorwaarden’).

Artikel 1: Definities

Consument: een Opdrachtgever uitsluitend zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

De Beeldenmakers: De Beeldenmakers vof ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56147376, gevestigd te (1412 EX) Naarden aan de Kuyperlaan 70.

Diensten: de diensten die worden geleverd aan de Opdrachtgever door De Beeldenmakers, waaronder – maar niet beperkt tot – woningfotografie en video, inmeten oppervlakten, productie van plattegronden, roomstylers en productie van 3D plattegronden.

Offerte: de schriftelijke (mede te verstaan: elektronische aanbieding), inclusief prijsopgave, van De Beeldenmakers tot het verrichten van de in de schriftelijke aanbieding omschreven Diensten.

Opdracht: de door Opdrachtgever aan De Beeldenmakers verstrekte opdracht tot het verrichten van de Diensten.

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan De Beeldenmakers als wederpartij Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de Diensten;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en De Beeldenmakers met betrekking tot de levering van de Diensten door De Beeldenmakers.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, inclusief Offertes, met betrekking tot de Diensten van De Beeldenmakers, leveringen van zaken door De Beeldenmakers en voorts alle overige Overeenkomsten gesloten met De Beeldenmakers.

 2. Indien de Algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn op grond van artikel 2.1, blijven zij van toepassing op nieuwe Overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 3. Voor zover De Beeldenmakers voor of tijdens het sluiten van de Overeenkomst deze Algemene voorwaarden niet ter hand heeft gesteld, zendt De Beeldenmakers de Algemene voorwaarden onverwijld kosteloos toe aan Opdrachtgever op diens verzoek.

 4. De Beeldenmakers wijst hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever van de hand.

 5. In het geval één of meer bepalingen van deze Algemene voorwaarden nietig mochten blijken te zijn of nietig mochten worden verklaard, blijven de Overeenkomst en de daarop van toepassing zijnde Algemene voorwaarden voor het overige ongewijzigd in stand. Het vernietigde, nietige of niet afdwingbare gedeelte van de algemene voorwaarden zal worden vervangen door een bepaling van overeenkomstige strekking als de oorspronkelijke bepaling, voor zover de wet dat toelaat.

 6. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen De Beeldenmakers en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst en deze Algemene voorwaarden, gaan de bepalingen uit de Overeenkomst voor, voor zover deze Overeenkomst schriftelijk is vastgelegd.

 

Artikel 3: Offertes & totstandkoming Overeenkomst

 1. Offertes van De Beeldenmakers zijn geheel vrijblijvend en kunnen, tot het moment dat De Beeldenmakers de door Opdrachtgever getekende Offerte heeft ontvangen en schriftelijk (inclusief bevestiging via elektronische wijze, zoals e-mail) heeft bevestigd, worden herroepen.

 2. Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk (inclusief bevestiging via elektronische wijze, zoals e-mail) door De Beeldenmakers zijn bevestigd.

 3. De Beeldenmakers behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de getekende offerte niet te accepteren, zonder gehouden te zijn de reden daarvoor aan Opdrachtgever mede te delen.

 4. Het bepaalde in lid 2 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van beide partijen om de totstandkoming van de Overeenkomst door andere middelen te bewijzen,

 5. Indien de Offerte nog niet voor akkoord door Opdrachtgever is ondertekend, en Opdrachtgever er desondanks mee instemt dat De Beeldenmakers aanvangt met de uitvoering van de Opdracht, dan wordt Opdrachtgever geacht de Opdracht conform de Offerte te hebben verstrekt.

 6. Hoewel De Beeldenmakers de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van haar Offertes, waaronder begrepen prijslijsten, brochures en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen De Beeldenmakers en Opdrachtgever kan (gaan) duiden, kunnen de uiteindelijk uit te voeren Diensten dan wel de kosten daarvan hiervan afwijken, zet- en drukfouten nog voorbehouden. De Beeldenmakers kan dan ook niet instaan voor de juistheid en volledigheid van hierin opgenomen gegevens.

 

Artikel 4: Uitvoering Opdracht

 1. De door De Beeldenmakers aanvaarde Opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis. De Beeldenmakers verplicht zich opdrachten naar vermogen (beste weten en kunnen) uit te voeren. Bij het uitvoeren van een Opdracht verplicht De Beeldenmakers zich om op zorgvuldige wijze om te gaan met de belangen van de Opdrachtgever.

 2. Bij een Opdracht ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen, ongeacht de verleende Dienst, eveneens vermoed slechts als aanduiding en derhalve als indicatie bedoeld te zijn, zonder dat hiervoor door De Beeldenmakers een garantie wordt afgegeven dat de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen exact zijn. Wel zal De Beeldenmakers zorg besteden aan een zo getrouw mogelijke weergave van de werkelijkheid.

 3. Opdrachtgever verschaft tijdig alle informatie en neemt tijdig de beslissingen die voor een goede uitvoering van de Opdracht noodzakelijk zijn. De Beeldenmakers is niet aansprakelijk voor welke schade en uit welke hoofde dan ook welke het gevolg is van het niet voldoen van Opdrachtgever aan de verplichtingen genoemd in dit lid.

 4. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Opdracht schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

 5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft De Beeldenmakers het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

Artikel 5: Tarieven bij gewijzigde Opdracht

 1. Opdrachtgever is een afzonderlijke vergoeding verschuldigd voor aanvullende werkzaamheden (meerwerk) die De Beeldenmakers verricht ten gevolge van:

(a) gewijzigde (overheids)voorschriften of overheidsbeschikkingen, of

(b) wijzigingen van de Opdracht op verzoek van Opdrachtgever, nadat de Offerte is vastgesteld of goedgekeurd.

 1. De Beeldenmakers informeert de Opdrachtgever tijdig over de aard van de aanvullende werkzaamheden en de kosten hiervan, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is en het verrichten van de aanvullende werkzaamheden geen uitstel toelaat of ernstige vertraging oplevert.

 2. Indien de vervulling van de Opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die de Opdrachtgever kunnen worden toegerekend, dan is Opdrachtgever verplicht de kosten die deze vertraging tot gevolg heeft te betalen aan De Beeldenmakers te vergoeden. Voor zover mogelijk zal Opdrachtgever De Beeldenmakers tijdig informeren over die dit met zich meebrengt.

 3. Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt dat voor een behoorlijke vervulling van de Opdracht aanvullende werkzaamheden moeten worden verricht door De Beeldenmakers of een door deze in te huren derde, zonder dat dit het gevolg is van de in lid 1 bedoelde situaties, dan zullen partijen in onderling overleg de Overeenkomst aanpassen.

 

Artikel 6: Levering

 1. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden/Diensten een (op)levertermijn afgesproken, dan is dit nimmer een fatale termijn, tenzij expliciet schriftelijk door De Beeldenmakers ander is aangegeven.

 2. De enkele overschrijding van een door De Beeldenmakers genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum brengt De Beeldenmakers niet in verzuim. In alle gevallen – derhalve ook ingeval partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen – komt De Beeldenmakers wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat Opdrachtgever De Beeldenmakers schriftelijk in gebreke heeft gesteld en De Beeldenmakers nalaat te voldoen aan de ingebrekestelling. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat De Beeldenmakers in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

 

Artikel 7: Prijzen

 1. Alle prijzen van De Beeldenmakers luiden in Euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld in de Offerte. De prijzen voor Consumenten worden altijd inclusief BTW vermeld.

 2. Indien na het doen van een aanbod door De Beeldenmakers of na de totstandkoming van een Overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van op- of aflevering en/of beëindiging van de werkzaamheden de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, de lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook, zijn gewijzigd, mag De Beeldenmakers de prijs overeenkomstig aanpassen.

 3. Indien de prijswijziging plaatsvindt binnen een periode van drie (3) maanden binnen het tot stand komen van de Overeenkomst heeft de Consument indien hij niet akkoord wenst te gaan het recht om binnen veertien (14) dagen na de schriftelijke kennisgeving van De Beeldenmakers aan Consument de Overeenkomst te ontbinden.

 4. De Beeldenmakers is in afwijking van lid 3 van dit artikel steeds bevoegd onverwijld de prijzen aan te passen indien een wettelijke prijsbepalende factor, zoals belastingen, toeslagen en andere wettelijke heffingen, daartoe aanleiding geeft.

 5. Prijsverhogingen voortvloeiende uit een op verzoek van Opdrachtgever verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de Overeenkomst, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 6. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen enige nota of factuur binnen tien (10) dagen na ontvangst daarvan kenbaar te maken, op straffe van verval van rechten.

Artikel 8: Betaling

 1. Betaling door Opdrachtgever dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum op de bank- of girorekening van De Beeldenmakers. Na het verstrijken van deze betalingstermijn is de Opdrachtgever, niet zijnde een Consument, van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval worden alle vorderingen van De Beeldenmakers terstond opeisbaar.

 2. De Beeldenmakers kan van Opdrachtgever verlangen dat hij een aanbetaling verricht voordat De Beeldenmakers de Opdracht uitvoert.

 3. De Consument is, wanneer zij enig bedrag niet tijdig voldoet, in verzuim. Deze Consument is, vanaf dat moment de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.

 4. De Consument is buitengerechtelijke kosten verschuldigd indien de Consument na het intreden van het verzuim niet binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de aanmaning van De Beeldenmakers, waarin de buitengerechtelijke kosten zijn aangezegd, alsnog het verschuldigde heeft voldaan. Consument wordt geacht de aanmaning, behoudens tegenbewijs, te hebben ontvangen op de tweede werkdag na verzending, maandag niet meegerekend.

 5. De buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente die de Consument verschuldigd is, zijn gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente.

 6. In afwijking van het voorgaand lid is Opdrachtgever geen Consument zijnde) aan buitengerechtelijke incassokosten 15% over de verschuldigde hoofdsom inclusief handelsrente verschuldigd met een minimum van ad EUR150,00.

 7. Vanaf het moment dat Opdrachtgever (niet zijnde Consument) in verzuim is ten aanzien van enige betalingsverplichting is een rente over het openstaande bedrag verschuldigd van 1,5% per maand, met als minimum in ieder geval de op dat moment geldende wettelijke handelsrente.

 8. Opdrachtgever dient te betalen zonder korting of verrekening met enige al dan niet betwiste tegenvordering op De Beeldenmakers. De Beeldenmakers heeft wel het recht tot verrekening.

 9. Elke betaling strekt steeds ter voldoening van in de eerste plaats van rente en kosten en in de tweede plaats van de oudste nog openstaande declaratie, ongeacht of Opdrachtgever bij de betaling vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere declaratie.

 10. Alle vorderingen van De Beeldenmakers worden terstond opeisbaar wanneer Opdrachtgever surseance van betaling of een schuldsanering in de zin van artikel 284 e.v. Fw heeft verzocht, of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren. Ditzelfde geldt indien Opdrachtgever zijn bedrijf in een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van zijn vestiging en/of zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst.

 

Artikel 9: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Originelen van tekeningen, schetsen, begrotingen, ramingen, rapporten, foto’s, video’s en andere bescheiden die De Beeldenmakers bij de vervulling van de Opdracht heeft vervaardigd, blijven haar eigendom, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan Opdrachtgever of aan derden.

 2. De Beeldenmakers heeft met uitsluiting van Ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van zijn ontwerpen, schetsen, foto’s, plattegronden, video’s zulks ongeacht of deze aan Opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

 3. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend het gebruiksrecht (licentie) om de rechten vermeld in artikel 9.1 te gebruiken voor de doeleinden zoals overeengekomen met De Beeldenmakers of zoals deze op grond van de wet zijn toegekend. Eventuele door De Beeldenmakers gemaakte foto’s, video’s, plattegronden en rapporten mogen alleen worden gebruikt via de platformen/websites, andere kanalen en voor doeleinden en duur zoals tussen partijen overeengekomen en uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. De licentie is niet exclusief, niet-onherroepelijk en niet sublicentieerbaar.

 4. Het in het vorige lid vermelde gebruiksrecht van Opdrachtgever geldt niet, zolang hij nog enig bedrag verschuldigd is aan De Beeldenmakers. Opdrachtgever verplicht zich om zolang hij nog enig bedrag verschuldigd is overeenkomstig geen gebruik te maken van de geleverde Diensten.

 5. Indien Opdrachtgever niet voldoet aan enige verplichting op grond van dit artikel is Opdrachtgever een boete verschuldigd van 200% van de gefactureerde netto prijs voor iedere overtreding en een bedrag van EUR 25, – per dag dat de overtreding voortduurt, ongeacht het recht van De Beeldenmakers op de daadwerkelijk geleden en te lijden schade te verhalen op Opdrachtgever.

 6. De Beeldenmakers behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis of geproduceerde beelden, foto’s plattegronden, rapporten voor andere doeleinden te gebruiken, zoals promotie van haar onderneming.

 

Artikel 10: Persoonsgegevens

 1. De persoonsgegevens van Opdrachtgever die worden vermeld op de factuur, offerte, de Diensten of door Opdrachtgever worden verstrekt, worden door De Beeldenmakers verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan De Beeldenmakers: de Overeenkomst uitvoeren en zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever nakomen, Opdrachtgever een optimale service verlenen.

 2. Indien De Beeldenmakers gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.

 3. De Beeldenmakers beschikt over een privacy policy welke te vinden is op haar website: https://www.debeeldenmakers.nl/privacyverklaring

 

Artikel 11: Opzegging / Intrekking Opdracht

 1. De Opdracht kan tussentijds worden opgezegd tot 12 uur voor uitvoering van de Opdracht. Zonder dat er sprake Is van verwijtbaar tekortschieten door een der partijen in de nakoming van de Opdracht. Deze opzegging dient schriftelijk (inclusief op elektronische wijze, zoals e-mail) met vermelding van de reden van opzegging.

 2. Indien Opdrachtgever de Opdracht voor het inmeten en/of fotograferen of anderszins, intrekt binnen 12 uur voor de uitvoering zal De Beeldenmakers voorrijkosten van EUR 35,00 en het uurtarief van de gederfde tijd, in rekening brengen.

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. De Beeldenmakers is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de Opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade, bedrijfsschade, vermogensschade, gederfde winst en gederfde omzet.

 2. De Beeldenmakers is bevoegd om fouten waarvoor zij aansprakelijk is voor eigen rekening te herstellen en/of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.

 3. Indien door of in verband met de uitvoering van een Opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht waarvoor De Beeldenmakers jegens Opdrachtgever aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot maximaal de hoogte van het factuurbedrag van De Beeldenmakers voor die betreffende Opdracht, of indien de Opdracht meerdere Diensten behelst tot het factuurbedrag ten aanzien van de specifieke Dienst waar de schade het gevolg van is of uit voortvloeit.

 4. Op straffe van verval van het recht van de Opdrachtgever om een beroep te doen op een gebrek van De Beeldenmakers in haar prestatie, dient Opdrachtgever uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat hij dit gebrek van De Beeldenmakers heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, hiervan schriftelijk melding te maken aan De Beeldenmakers onder opgaaf van een deugdelijke onderbouwing en voorzien van de relevante bescheiden.

 5. In ieder geval vervalt elke vordering tot schadevergoeding indien deze niet binnen een jaar, nadat de schriftelijke melding van artikel 12.3 verricht, in rechte aanhangig is gemaakt.

 6. Indien de Opdrachtgever enig aan de opdracht verbonden risico heeft verzekerd of anderszins aan derden heeft overgedragen, blijft zij naast deze derden hoofdelijk aansprakelijk jegens De Beeldenmakers voor alle verplichtingen uit hoofde van deze opdracht.

 7.  Beeldenmakers is nimmer aansprakelijk voor schade vanwege door De Beeldenmakers ingeschakelde derden.

 8. Enige beperking van aansprakelijkheid van De Beeldenmakers genoemd in dit artikel vervalt indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van De Beeldenmakers.

 

Artikel 13: Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de Opdracht blijvend of tijdelijk verhindert, en die niet aan De Beeldenmakers kan worden toegerekend. Hieronder is mede begrepen: stakingen In bedrijven waarmee De Beeldenmakers overeenkomsten heeft gesloten ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranders, alsmede, voor zover daaronder niet reeds inbegrepen, het geval dat De Beeldenmakers geestelijk of lichamelijk verhinderd is de Opdracht naar behoren te vervullen.

 2. Ingeval van overmacht heeft De Beeldenmakers het recht om zijn verplichting op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan een (1) maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat een van de partijen schadeplichtig is.

 3. Indien De Beeldenmakers bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts beperkt aan zijn verplichtingen kan voldoen, is De Beeldenmakers gerechtigd dit deel afzonderlijk te declareren en is Opdrachtgever gehouden deze declaratie te voldoen.

 

Artikel 14: Ontbinding

Indien na het sluiten van de Overeenkomst aan De Beeldenmakers omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, is De Beeldenmakers gerechtigd de Overeenkomst van Opdracht zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen, tenzij Opdrachtgever op eerste verzoek passende zekerheid aanbiedt voor de nakoming van diens verplichtingen.

 

Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 1. Nederlands recht is van toepassing op de Opdracht en de Overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, alsmede op deze Algemene voorwaarden.

 2. Alle geschillen, waaronder mede begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, die tussen Opdrachtgever en De Beeldenmakers of bun rechtsopvolgers of rechtverkrijgenden ontstaan naar aanleiding van de Opdracht of de daar uit voortvloeiende Overeenkomsten, deze Algemene voorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 3. De Consument heeft het recht om binnen een (1) maand na onderstaand beroep van De Beeldenmakers aan De Beeldenmakers kenbaar te maken te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter, indien De Beeldenmakers een beroep doet dat het geschil moet worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

bottom of page